» » 1398. The 100th anniversary of birth of Yevgeny Fyodorov (1910-1981).